kmongo / org.litote.kmongo.coroutine / CoroutineCollection / <init>

<init>

CoroutineCollection(collection: MongoCollection<T>)

A wrapper around MongoCollection. Provides coroutine methods for Reactive Streams driver.