kmongo / org.litote.kmongo.coroutine / CoroutineClient / startSession

startSession

suspend fun startSession(): ClientSession (source)

Creates a client session.

Return
the client session.

Mongodb
.server.release 3.6

Since
1.9

suspend fun startSession(options: ClientSessionOptions): ClientSession (source)

Creates a client session.

Parameters

options - the options for the client session

Return
the client session.

Mongodb
.server.release 3.6

Since
1.9